Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere

Redegjørelse for arbeidet med åpenhetsloven og tilhørende aktsomhetsvurderinger

 

Formålet med dette dokumentet

Formålet med dette dokumentet er å ha en etablert oppskrift for redegjørelser i tråd med § 5 i Åpenhetsloven, som stiller et sett med krav til hvordan Athenas AS skal redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger. Formålet med dokumentet er også å bruke det i forbindelse med sammenfatting av informasjon fra aktsomhetsvurderinger i Athenas AS, og å redegjøre for vurderingene ved bruk av dokumentet.

 

Bruk av dette dokumentet

Redegjørelsen skal brukes i forbindelse med Athenas AS sine offentlige redegjørelser av arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger, som har frist 30. Juni hvert år, og mot allmennheten ellers ved å publisere informasjonen på hjemmesiden. Dette for å vise hvordan Athenas arbeider målrettet og systematisk med aktsomhetsvurderinger, og hva som er å betrakte som vesentlige resultater fra aktsomhetsvurderingene, som er gjennomført i rapporteringsåret. Under følger redegjørelsen, og informasjon fra arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger i 2023.

 

Om åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheter sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om, hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser, for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Virksomhetens organisering

Athenas er Norges ledende foredragsbyrå og et av Europas største, og har vunnet flere priser som årets foredragsbyrå. Vi arbeider både i Skandinavia og utlandet, og har i alle år hatt fokus på gode foredrag og gode opplevelser for kunden.

Athenas er datterselskap i et større dansk konsern og administrative tjenester leveres fra konsernet i Odense. Alle beslutninger vedrørende leverandører og forhold som kan påvirkes av åpenhetslovens formål, tas på avdelingsledernivå og godkjennes av administrerende direktør.

 

Virksomhetens rutiner for menneskerettigheter 

Athenas AS støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme. Selskapets konsernstyre har tatt ansvaret for ESG, og derfor også generelle forretningsetikk, menneskerettigheter og selskapets miljøpåvirkning. I perioden 2024 og 2025 stræber konsernet og datterselskapene mot å være i overensstemmelse med CSRD, ESRS og offentliggjøre selskapets første ESG-rapport i 2026. I dette arbeidet stræber vi mot å utvikle en policy om menneskerettigheter og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og i selskapets leverandør- og verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven, er lagt til daglig leder i selskapet og er forankret i selskapets styre.

Selskapet vil utvikle krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettighetene. Selskapet har rutiner for å følge opp og innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved inngåelse av avtaler. En gang i året, vil ESG-styret samles og gjennomføre en evaluering av innsatsen, kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger vil bli gjennomført fortløpende hvis forholdene tilsier det. Kartleggingen og vurderingen baseres på en fastsatt guide i ESRS. Tiltak vil bli gjennomført, hvis ansett nødvendig.

Deretter vil selskapet sørge for, at alle ansatte blir kjent med selskapets rutiner etter åpenhetsloven og ESG som en del av selskapets opplæring. Selskapet har få ansatte, korte linjer og god informasjonsflyt. Dette gir en fordel i arbeidet etter åpenhetsloven.

 

Aktsomhetsvurderinger og funn 

Generelt anses risikoen for at selskapet forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav. Det samme gjelder risikoen som selskapet er direkte knyttet til gjennom leverandørkjede og forretningspartnere (jf. åpenhetsloven § 3 d og e). 

Selskapets aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det har derfor heller ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak, ut over den generelle oppfølgingen av forretningsvirksomhet og leverandørkjede/forretningspartnere, som nærmere beskrevet ovenfor.